Serwis wykorzystuje pliki cookies » polityka prywatności
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce

Strona internetowa instytucji: http://www.gokporabka.com.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem https://gokporabka.ebip.info.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 16.03.2020.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16.03.2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości ze względu na skanowanie

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • widoczny fokus,
 • wyróżnienie odnośników.

Deklarację sporządzono dnia : 20.03.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Skróty [CTRL] oraz [+] pozwalają na powiększanie zawartości strony , [CTRL] oraz [-] służą do pomniejszania zawartości, skrót [CTRL] oraz [ 0 ] powoduje przywrócenie domyślnego skalowania serwisu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Anna Jezierska, adres poczty elektronicznej ksiegowosc@gokporabka.com.pl, Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Dom Kultury w Porąbce
 • ul. Rynek 22
 • 43-353 Porąbka
 • tel. 33 810-60-55
 • W siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce jest dostępne wejście główne od strony ulicy Rynek nr 22. Do budynku jest jedno wejście po lewej stronie, które posiada podjazd dla osób na wózku. Biura Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce znajdują się na drugim piętrze pod nr 26 oraz nr 27. W budynku nie posiadamy windy, brak jest również pochylni, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Posiadamy jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdujące się tuż przed wejściem do placówki. Korytarze i schody w w/w obiekcie są ogólnodostępne, ale nie są odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku. Ośrodek dopuszcza prawo wstępu z psem asystującym. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Dom Kultury w Kobiernicach
 • ul. Parkowa 20b
 • 43-356 Kobiernice
 • tel. 33 810-84-03
 • W Domu Kultury w Kobiernicach jest dostępne wejście główne od strony ulicy Parkowej 20b, które nie posiada podjazdu dla osoby na wózku. Budynek jest parterowy dlatego nie posiada windy. W budynku brak jest pochylni, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Nie posiadamy miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Korytarze w w/w obiekcie są ogólnodostępne, ale nie są odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku. Ośrodek dopuszcza prawo wstępu z psem asystującym. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Dom Kultury w Czańcu
 • ul. Kardynała Karola Wojtyły 30
 • 43-354 Czaniec
 • tel. 33 810-91-02
 • W Domu Kultury w Czańcu są dwa wejścia: główne wejście znajduje się od strony ulicy K. K. Wojtyły 30, drugie znajduje się z lewej strony budynku, oba wejścia nie posiadają podjazdu dla osób na wózku. W budynku nie posiadamy windy, brak jest również pochylni, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Posiadamy jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdujące się tuż przed głównym wejściem do placówki. Korytarze i schody w w/w obiekcie są ogólnodostępne, ale nie są odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku. Ośrodek dopuszcza prawo wstępu z psem asystującym. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Dom Kultury w Bujakowie
 • ul. Bielska 24
 • 43-356 Bujaków
 • tel. 33 810-80-29
 • W Domu Kultury w Bujakowie znajduje się świetlica środowiskowa do której wejście znajduje się z prawej strony budynku. Świetlica znajduje się na pierwszym piętrze, nie posiada podjazdu dla osób na wózku. W budynku nie posiadamy windy, brak jest również pochylni, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Nie posiadamy miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Korytarze i schody w w/w obiekcie są ogólnodostępne, ale nie są odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku. Ośrodek dopuszcza prawo wstępu z psem asystującym. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


Data publikacji: 31.03.2020 08:00 Autor: Anna Jezierska

Kliknij, żeby wypisać wersję do wydruku wersja do wydruku